Sote-tietojohtamisen lisäksi hyvinvointialueella tarvitaan yhdyspintojen hyte-tietojohtamista

Mitä on hyte?

Hytellä eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöllä pyritään kaventamaan väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. Lainsäädännön näkökulmasta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että hyvinvointialueiden vastuulla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö edellyttää usein palveluita, joissa yhdistyvät sekä kunnan että hyvinvointialueen tarjoamat palvelut. Näistä syntyy yhdyspinta kuntien ja hyvinvointialueen välille. Yhdyspinnoilla siis tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä. Yhdyspinta muodostuu tilanteissa, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Yhdyspinnoilla tuotettavia palveluita voivat olla esimerkiksi ennaltaehkäisevä päihdetyö, väkivallan ja kiusaamisen ehkäisy, ravitsemusterveyden edistäminen, mielenterveyden tukeminen ja kaatumisten ehkäisy.

Miten johtaa tiedolla yhdyspinnoilla?

Tietojohtamista on seurata yhdyspintojen toimintaa ja sen muutoksia, ja sitä kautta parantaa palveluja ja palveluketjuja. Kunnat ja hyvinvointialueet tarvitsevat yhteisen tilannekuvan palveluista, joilla edistetään hyvinvointia ja terveyttä, ja joita toteutetaan kansalaisille yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Näihin yhdyspintapalveluihin tarvitaan johtamista varten yhteinen tietopohja. Tietopohjan määrittelyn jälkeen on aika asettaa yhteiset tavoitteet ja mittarit: Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöllä tavoitellaan? Millainen on se tietopohja, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen yhdyspinnoilla?

Haasteen yhdyspintojen tiedolla johtamiselle tuo lainsäädäntö. Tiedon toisiokäytössä ja tietojohtamisessa kuntia ohjaa eri lainsäädäntö kuin hyvinvointialueita. Kun puhutaan tietojen toisiokäytöstä hyvinvointialueita ohjaa toisiolaki. Kuntia taas ohjaa eri palvelujen järjestämisestä annetut substanssilait ja yleislait, jotka määrittelevät miten tietoja voidaan käyttää tietojohtamisessa. Yhdyspinnoilla noudatettava lainsäädäntöpohja velvoittaa eri toimijoita toimimaan eri tavoin ja tästä johtuen yhteisen tietopohjan rakentaminen on kovin haasteellista.

Toisen haasteen yhdyspintojen tietojohtamiseen tuo eri toimijoiden erilaiset tarpeet. Kunnat tarvitsevat tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta, hyvinvointialueet tarvitsevat tietoa lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Silti molempien toimijoiden päämäärä pitäisi olla sama: kansalaisen hyvinvointi.

Kunnat ja hyvinvointialueet eivät pärjää yksin, vaan on toimittava yhteistyössä. Hyvinvointialueen näkökulmasta kansalaisen tullessa hyvinvointialueen asiakkaaksi, ollaan jo myöhässä. Asiakkaalle on usein ehtinyt kasaantua sosiaalisia- ja/tai terveysongelmia. Hyvinvointialueilla tulisi olla mahdollisuus tarttua kansalaisen orastaviin ongelmiin varhaisemmassa vaiheessa ja tarjota ennaltaehkäiseviä sote- ja hyte-palveluita yhdessä alueen kuntien kanssa.

Eikö nosteta kansalainen keskiöön ja tarjotaan yhteistyössä heille oikea-aikaiset ja oikeat palvelut tietojohtamisen tuella?

Marjo Orava, erityisasiantuntija, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

PS. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on tehnyt selvitystyötä yhdyspintojen tiedolla johtamiseen liittyen. Esiselvitys paljastaa, kuinka monimutkainen tilanne on tällä hetkellä: linkki esiselvitystyöhön.

PPS. Yhdyspintojen tiedolla johtaminen on myös aiheena Tietojohtamisen verkostopäivillä 2024. Oletko jo rekisteröitynyt?